Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the NEW. Creating an account allows you to access more features and content such as: Reading the Bible is rewarding, and these plans make it easy! 4 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan, sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Your credit card won’t be charged until the trial period is over. What are the benefits of creating an account? The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the. All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. “Scripture texts are from the Magandang Balita Biblia © 2012 Philippine Bible Society, used with permission.”. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. Learn more. 15 Alam(A) naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng Magandang Balita. Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the, Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV), Magandang Balita Biblia (with Deuterocanon) (MBBTAG-DC). Filipos 4. 3 Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong … You’re already logged in with your Bible Gateway account. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 4 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan, sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. 20 Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman! Natutunan ko nang masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Creating an account allows you to access more features and content such as: Reading the Bible is rewarding, and these plans make it easy! 18 Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. 3 Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babaing ito. Amen. All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. Upgrade, and get the most out of your new account. 17 Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. 5 Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang-loob. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. 14 Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. 5 Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang-loob. Take notes, highlights, and favorites to share or document personal thoughts. 23 Nawa'y taglayin ng inyong espiritu ang kagandahang-loob ng Panginoong Jesu-Cristo. Want more information about Bible Gateway Plus? 7 At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. Update. When quotations from the MBB are used for non-commercial or non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, presentation slides, and similar formats, a complete copyright acknowledgment is not required, but the initials “MBB” must appear at the end of the quotation. Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. 13 Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Cristo. 8 Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri: mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. The Philippine Bible Society is a non-profit, non-stock and inter-confessional Christian organization that exists to provide people with Scriptures…. Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugud-lugod sa kanya. 6 Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. You can cancel anytime during the trial period. To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! Amen. Try it free for 30 days. 9 Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial. 2 Nakikiusap ako kina Euodia at Sintique na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. 10 Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. The Philippine Bible Society strives to make God’s Word available to all audiences. 18 Ang(C) liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Try it free for 30 days. 9 Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. 14 Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. What are the benefits of creating an account? 19 At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Version Information. 13 Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Cristo. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 16 Noong(B) ako'y nasa Tesalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Try it free for 30 days. You can cancel anytime during the trial period. 7 At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. 11 Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. 13 Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Cristo. 15 Alam naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang … Inuulit ko, magalak kayo! Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng Magandang Balita, kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. Ilang mga Tagubilin. 2 Nakikiusap ako kina Euodia at Sintique na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugud-lugod sa kanya. 12 Alam ko kung paano maghikahos; alam ko rin kung paano managana; natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang mga pangalan nila'y nakasulat sa aklat ng buhay. Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. 14 Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. 6 Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. PBS likewise makes the Scriptures available for the visually impaired and other audiences. To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. 15 Alam naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng Magandang Balita. Magandang Balita Biblia. Three easy steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng Magandang Balita, kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. 21 Paratingin ninyo sa lahat ng mga hinirang ng Diyos kay Cristo Jesus ang aking pagbati. Want more information about Bible Gateway Plus? 4 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan, sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. 10 Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. PBS is an affiliate of the United Bible Societies, a society of more than 145 Bible Societies operating in 200 countries and territories worldwide. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy.