He that lies down with the dogs, must rise with the fleas, 1312, 1545, 2503. An empty purse and a new horse make a wise 2286 രോമം കൊഴിഞ്ഞാൽ ഭാരം കുറയുമൊ 2079 മകരമാസത്തിൽ മഴപെയ്താൽ മലയാളം മുടിഞ്ഞുപോകും - An acute word cuts deeper than a sharp weapon, 1036. 446 Mischiefs come by the pound and go away by the ounce, 254. 661 To shoot at a pigeon and kill a crow, 1142,1143.

മതിൽ 812

44 A horse that will not carry a saddle must have no oats,882. If you give an inch, he will taken an ell, 382. വരമ്പു 663 In a country of blind people, the one-eyed man is a king, 2232.

It is not easy to straight in the oak the crook thatgrew in the sapling, (2) Nip the briar in the bud, (3) bend the twig, bond the tree, (4) A colt you may break but an old horse you never can. 2293 കയിൽ = Ladle, തവി 1924 Cf. 591 The door that is not opened to him that begs our alms, 630 There is no accord where every man would be a lord, 622. 710 Who says what he likes shall hear what he does not like, 964. 2297 വട്ടിചെന്നു മുറത്തെ കുറ്റം പറക

855 Cf. ആവലാധി 516, Like a dog in the manger, you will not eat yourself, nor let the, 1306 ചാക്ക് = Death. കാൽക്കൂത്തൽ 764 ആറാട്ടു 243,1543, 2057aCf.

Cf.

[ 101 ] 1888 പഴുത്ത മാവില കൊണ്ടു പല്ലു തേച്ചാൽ പുഴുത്ത വായും നാറുകയില്ല.

1724, 1752, 1859,1953, 2042, 2182, 2254,2279, തോടു 304,771

2285 രേവതി = One born under the star-Revati കുരുന്തല 1685 1334. 104 Cf. Cf.

കുന്തം 635,1243,1759 632 There is no mischief in the world done, but a woman is always in it, 826a. 379. 36 Cf.

Need makes the old wife trot, 180, 181. കരിഞ്ഞോട്ട 926 3236 മുക്രാഞ്ചൻ=A noseless fellow [ 117 ] 2237 മൂഢൻ രണ്ടു കൈയ്യിലും നാലു ചിരട്ട പിടിച്ചു പോകും-, 2240 മൂത്തോരെ ചവുട്ടിയാൽ മൂന്നിടം പഴുക്കും എളയോരെ ചവുട്ടിയാൽ ഏഴിടം പഴുക്കും-, 2241 മൂത്തോർവാക്കും മുതുനെല്ലിക്കയും മുമ്പിൽ കൈക്കും പിന്നെ മധുരിക്കും-, 2242 മൂന്നാമത്തെ പെണ്ണ് മുടിവെച്ചു വാഴും-, 2244 മൂന്നു പെരറിഞ്ഞതു മൂന്നു ലൊകത്തിലും പ്രസിദ്ധം-, 2247 മൂരിയോടു ചോദിച്ചിട്ടു വേണമൊ നുകം വെയ്പ്പാൻ-, 2248 മൂർഖനെ തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ മൂർഖനെ തിന്നണം-, 2249 മൂർഖൻ പാമ്പു കടിച്ചിട്ടു പുല്ലിൽ തേച്ചാൽ പോകുമോ-, 2253 മെത്ത മേൽ കിടന്നാൽ വിദ്യയുണ്ടാകയില്ല-, 2254 മെല്ലനെ ഒഴുകും വെള്ളം കല്ലിനെ കഴിയെ ചെല്ലും-, 2257 മേടമാസത്തിൽ പുലയൻ ആനക്കും വില ചോദിക്കും-.

കുഞ്ഞു 267,923,996 2213 Cf. 2203 Cf. 587 The cat in gloves catches no mice, 745, 809,810. If mountain will not come to Mahomet, Mahomet will go to the mountain.

പൊതുവാൾ 1625 1494 Cf. തേങ്ങാ ചോരുന്നതു കാണുകയില്ല, എള്ളു ചോരുന്നതുകാണും-, 1558. loss of the bell, more than the loss of the steeple. 1624 Cf. നഷ്ടം 6 (3)Mischiefs come by the pound and go by the ounce.

സന്ധ്യക്കു വിളക്കും കൊളുത്തരുതു-, 2003.

578 ഉടമ്പു= Body [ 41 ] 582 എണ്ണി എണ്ണി കുറുകുന്നിതായുസ്സും, മണ്ടിമണ്ടി കരേറുന്നു മോഹവും-, 584 എൺപത്തിരിക്കോൽപുരയുടെ കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം തിന്നിട്ടുഎനിക്കു, 585 എനിക്കു നിന്റെ ചൊല്ലും ചെലവുംഅല്ലല്ലോ-, 586 എനം എനത്തിൽ ചേരും, എരണ്ട വെള്ളത്തിൽ ചേരും-, 587 എന്തുചെയ്തു പണ്ടുള്ളോർ എന്നറിഞ്ഞിട്ടു ചെയ്യണം-, 588 എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലതും തണ്ണിയതും കഴിപ്പാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചട്ടിയൊ.

നൂലു 140, 1849, 2099, 2518 തപ്പുക 312

2378aവിശേഷവിധി കണ്ടാൽ സൂക്ഷിക്കണം- മൺചിറ 1990 330. പന്നി 4, 217, 518, 558, 610.

101.

നുള്ളി 180 Yonth is the season for improvement, (2) Yonth and white paper taken any impression, (3) He has gono over AssGrdy bridge backwards.

Out of debt, out of danger, (2) He that goes a borrowing,goes a sorrowing,(3) Happy is he who owes nothing. 23 അച്ചികുടിച്ചതെ കുട്ടികുടിക്കൂ- 226. നര 1024, 1631 Never quit certainty for hope, (2) Better have an egg today than a, 141 അരമന=Palace.Cf.Go into the country to know what news there is in, 145 Cf.Distant lends enchantment to the view,(2)What you can't get is just, 148 അരിമണിയൊന്നു കൊറിക്കാനില്ല തരിവളയിട്ടുകിലുക്കാൻ മോഹം-, 149 അരിയിടിച്ചു ആദരവും പൊരിയിടിച്ചു പോതരവും കണ്ടു-, 151 അരിയും തിന്നു ആശാരിച്ചിയെയും കടിച്ചു,പിന്നെയും നായിന്റെ പല്ലിനു, 154 അരി വെച്ചു അടക്കം വെച്ചതിനാൽ അട ചുട്ടതു ആകെ എടുത്തു-, 155 അരിശം വിഴുങ്ങിയാൽ അമൃത;ആയിരം (ആയുധം)വിഴുങ്ങിയാൽ ആണല്ല-, 156 അരുതാഞ്ഞാൽ ആചാരം ഇല്ല; ഇല്ലാഞ്ഞാൽ ഓശാരവു ഇല്ലം-, 157 അരെക്കുമ്പോൾ തികട്ടിയാൽ കുടിക്കുമ്പോൾ ഛർദ്ധിക്കും-, 160 അരെച്ചുതരുവാൻ പലരുമുണ്ട് കുടിപ്പാൻ താനെയുള്ളു-, 162 അർത്ഥമില്ലാത്തവനു(അല്പനു) അർത്ഥം കിട്ടിയാൽ അർദ്ധരാത്രിക്കും. 2273 രണ്ടു തലയ്ക്കും കത്തിച്ചു നടുപിടിക്കൊല്ലാ- തീപ്പെട്ടി 1419,1951, തുടി 513 2516 Of.

വല 1086, 1626, 1860, 2316, 2404.

പെണ്ടാട്ടി 2167, 2400 726 You must go into the country to hear what news in London, 141.

പെറ്റവൾ ഉണ്ണുന്നതുകണ്ടു വറടികാതംപറഞ്ഞാൽ ഫലമെന്തു-, 2012.

A good marksman may miss.

As lazy as Lutlam's dog, that leaned his head against the wall to back, 1380. Much coin, much care, 161.

നോട്ടം 282, പകൽ 629,1055, 1644, 1645 തള്ള 1422, 1935, 1937, 1998. Destiny may be deferred but can never be prevented, 173.

I talk of chalk and you of cheese, (2)I am talking of hay and you.

Half a loaf is better than no bread, 634, 673, 2053. Bareness and difficulty render things estimable, (2) What costs little is esteemed little, 2153 മാക്രി=frog [ 113 ] 2157 മാടോടിയ തൊടിക, നാടോടിയ പെണ്ണ്, 2158 മാണിക്കക്കല്ലിനെന്തുള്ളൂ മലസംഗംഭവിക്കിലും, 2159 മാണിക്കക്കല്ലുകൊണ്ടു മാങ്ങഎറിയുന്നുവോ, 2160 മാണിക്കക്കല്ലു പന്തീരാണ്ടു കുപ്പിയിൽ കിടന്നാലും മാണിക്കക്കല്ലു തന്നെ, 2161 മാനംകെട്ടും പണംനേടിക്കൊണ്ടാൽ മാനക്കേടപ്പണം പൊക്കിക്കൊള്ളും, 2162 മാപ്പിള തൊട്ടുതിന്നും മാക്രി കടിച്ചുചത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, 2163 മാമാങ്കക്കടവത്തുകണ്ട പരിചയംകൂടിയില്ല, 2167 മാവുതിന്നാൽ പണിയാരമില്ല, പെണ്ടാട്ടിയെ തിന്നാൽ മക്കളില്ല, 2173 മീത്തലെകണ്ടത്തിൽ ഉറവുണ്ടായാൽ താഴെകണ്ടത്തിലും വരും.

Constant dropping wears the stone, (2) Little strokes fell great oaks. 8 അക്കരനിന്നവൻ തോണിഉരുട്ടി-

പേരു 376,798

502. 113 A superstition that it will bring greater evils [ 17 ] 114 അമ്മപുലയാടിച്ചിയെങ്കിൽ മകളുംപുലയാടിച്ചി-, 115 അമ്മപോറ്റിയ മക്കളും ഉമ്മപോറ്റിയ കോഴിയും അടങ്ങുകയില്ല.-, 116 അമ്മയുറിമേലും പെങ്ങൾ കീഴിലും ഓൾ ഉരലിലും-, 118 അമ്മയെ തച്ചാൽ അച്ഛൻ ചോദിക്കണം,പെങ്ങളെ തച്ചാൽ അളിയൻ, 120 അമ്മായി ഉടച്ചതു മൺചട്ടി, മരുമകൾ ഉടച്ചതു പൊൻചട്ടി-, 121 അമ്മാവിയമ്മ ചത്തിട്ടു മരുമകളുടെ കരച്ചിൽ-, 122 അമ്മിയും കുഴവിയും ചവുട്ടീട്ടോ വന്നതു-, 124 അമ്മോച്ചൻ നിൽക്കുനന്നെടം അമ്മോച്ചനും പശു നിൽക്കുന്നെടം പശുവും, 125 അംശത്തിലധികംഎടുത്താൽ ആകാശം പൊളിഞ്ഞു തലയിൽ വീഴും-, 127 അരക്കാശിനു കുതിരയും വേണം അക്കരയതു ചാടുകയും വേണം-, 128 അരക്കാശു കൊണ്ടുണ്ടായ അനർത്ഥം ആയിരം കൊടുത്താലും തീരുമൊ-.

433 Make provision for want in time of plenty, 2500. 303. The beaten path is the safe path, (2) Old men's counsel is best. He must be a wise man himself who is capable of distinguishing. 2528 ഹിരണ്യനാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഹിരണ്യായനമഃ. 660 To set the fox to keep the geese, 783. പുണ്ണു 341, 448, 449, 461, 579.

ഇരിപ്പിടം 382, 620 Cf.

ചോദ്യം 1513 86 A whip for a fool and a rod for a school,are always in good season,36,1552. If wishes might prevail, shepherds would be kings, 991.

കരുത്തൻ 692,696,697 മുപ്പാളത്തണ്ണീർ 834 കൊണ്ടോൻ തിന്നോൻ വീടട്ടെ-, 1171. [ 30 ] 33 Cf. 688 Cf. A cracked bell never sounds well.

649 'Tis not the habit that makes the monk, 1481. 45 അരങ്ങു = Stage. 622. Much is expected where much is given, 1155. യുക്തി 2061,2063 683a ഒമ്പതാമത്തെപെണ്ണു= The girl born ninth. 85 A watched pan is long in boiling,309.

826a Of. (The proverb seems to be a.

Health is not valued till sickness comes, 820. നരി 710, 1668 ഏറ്റം 713 മീറു 1523

As you salute, you will be saluted, 12a. 575 Tell me the company you keep and I'll tell you what, 576 Tell me with whom thon goest and I'll tell thee what, 577 That is a prodigious plaster for so small a sore, 2230. He that gets out of debt, grows rich, 770.

When Peter is in, Paul is out. 2492 Cf Crooked by nature is never made straight by education.

1400. കടം 481,793,801,974,1750, കടലാടുക 1515